Patentler

Faydalı Model Başvuru ve Tescil

  • faydali-model-basvuru-ve-tescil-fatih-patent.jpg
Faydalı Model Başvuru ve Tescil
Yazar Fatih Patent,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent  Tarih :  05.Ağustos.2016 12:55:43

Şekli İnceleme

Patent uzmanı, başvuruları şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) inceler. Şeklî inceleme sonucunda 3 muhtemel sonuç söz konusudur:

- Şeklî inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine bunların düzeltilmesi için bildirim yapılır. Söz konusu eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içerisinde düzeltilmezse veya düzeltme Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.

- Aşağıdaki durumlardan biri söz konusu ise, faydalı model başvurusu işlemleri durdurulur ve durdurma gerekçesi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, işlem durdurma kararına karşı itirazını (ve varsa değişiklikleri) yazının bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türk Patent Enstitüsü’ne sunar. Başvuru sahibi anılan süre içerisinde itirazda bulunmazsa veya itiraz Enstitü tarafından kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.

- 551 Sayılı KHK’nın 6 ncı maddesi uyarınca, buluş niteliğinde olmaması
- hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle faydalı model ile korunabilir bir buluş olmaması
- 551 Sayılı KHK’nın 155 inci maddesi uyarınca, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında olması
- buluşun açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması
- Şekli inceleme esnasında herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, bildirilen eksiklikler düzeltilirse ya da işlem durdurma kararına karşı yapılan itiraz kabul edilirse, şekli uygunluk bildirimi yapılır.

Şekli eksiklikler düzeltilirken ya da işlem durdurma kararına karşı yapılan itirazla birlikte değişiklik yapılırken, başvurunun ilk kapsamının aşılmaması gerekmektedir.

Şekli inceleme sonrası (Enstitüden şekli uygunluk veya işlem durdurmaya karşı yapılan itirazı kabul kararı alındıktan sonra) yayın aşaması gelir.

 Fatih Patent' in detaylı açıkladığı Patent Başvurusu Nasıl Yapılır  ve Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlıklı yazılarımızı, oldukça yararlı olabilecek  Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı  yazılarımızı, mutlaka incelemenizi öneriyoruz. 
 

Yayın

“Başvuru Yayını”, başvuru (ya da varsa rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra yapılır.

Başvuru sahibi, 18 ay geçmeden de başvurunun yayınlanmasını talep edebilir. Erken yayın talebi yapıldıktan sonra (şekli uygunluk sonrası) başvuru yayınlanır.

İtiraz

Başvuru yayınından itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler. Söz konusu itiraz yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Enstitüye verilir. Yapılan itiraz, faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmediği, yeniliğin bulunmadığı veya tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı konularında olmalıdır.

Enstitü, yapılan itiraz ve ekleri itiraz süresi sonunda (3 aylık sürenin dolmasından sonra)başvuru sahibine bildirir.

Başvuru sahibi, kendisine gönderilen itiraz ve eklerini inceler ve itirazın bildiriminden itibaren 3 ay içinde itiraza karşı gerekçeli görüşlerini Türk Patent Enstitüsü’ ne bildirebilir.

Başvuru sahibi yapılan itirazlar dikkate alınmaksızın belge verilmesini de talep edebilir.

Ayrıca, başvuru sahibi itirazlar ışığında tarifname takımında değişiklik yapabilir. Bu durumda değişen sayfalar da Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilir. Söz konusu değişiklik Bültende ilan edilir.

Belge Kararı

Başvuru sahibi tarafından itirazlara karşı görüş bildirildikten veya gerekli değişiklikler yapıldıktan veya başvuru sahibi tarafından itirazlara cevap vermesi için tanınan süre dolduktan sonra Enstitü, itirazları dikkate almaksızın belge verilmesine karar verir.

Belge Düzenleme Ücreti

Belge karar yazısını alan başvuru sahibi, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde belge düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

Belge ücreti, belge karar yazısının bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde ödenemeyecekse söz konusu süre içinde, ek süre ücreti de ödenerek 3 aylık ek süre talebinde bulunabilir.

Belge Yayını

Belge ücretinin süresi içinde yatırılması ve Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesinin ardından, Patent Bülteni’nde “Belge Yayını” yapılır.

“Belge Yayını” sonrasında, Enstitü tarafından “Faydalı Model Belgesi” düzenlenir ve başvuru sahibine gönderilir.

 Fatih Patent' inde iştiraki olduğu Etkin Patent tarafından hazırlanan Patent Sorgulama Nedir ve Nasıl Yapılması gerktiğini ayrıntılı anlatan Patent NedirPatent sorgulama ve Patent Nasıl Alınır başlıklı yazılarımızı, İNDİRİMLİ Patent fiyatlarını ve Faydalı Model Ücretleri başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.

PATENT / FAYDALI MODEL ÜZERİNDEKİ TASARRUFLAR

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi ile ilgili gerçekleşen aşağıdaki işlemlerin hak sahibi, patent vekili veya ilgili makam (mahkeme, icra ve iflas müdürlükleri vb.) tarafından Türk Patent Enstitüsü’ ne bildirmesi gerekmektedir.

Lisans

Patent/Faydalı Model başvurusunun/belgesinin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilmektedir.

Lisans sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı hüküm doğurabilmesi için Sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi için aşağıdaki evraklar Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir.

- Gerekli ücretin ödendiğini gösteren bilgi veya belge
- Lisans sözleşmesine konu olan patent veya faydalı model başvurusunun veya belgesinin numarasını, lisans ücretini, süresini ve çeşidini belirtir şekilde düzenlenmiş, lisans alan ve lisans veren tarafların imza ve noter beyanlarını içerir onaylı lisans sözleşmesi (sözleşmenin yabancı dilde olması durumunda ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile birlikte)

- Vekaletname  (Tıklayınız)

Devir

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi başkasına devir edilebilmektedir. Devir sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı hüküm doğurabilmesi için Sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi için aşağıdaki evrakın Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir:

- Gerekli ücretin ödendiğini gösteren bilgi veya belge
- Devir sözleşmesine konu olan patent veya faydalı model başvurusunun veya belgesinin numarasını, devir ücretini belirtir şekilde düzenlenmiş devreden ve devralan tarafların imza ve noter beyanlarını içerir onaylı devir sözleşmesi (sözleşmenin yabancı dilde olması durumunda ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile birlikte)

- Vekaletname  (Tıklayınız)

Birden fazla hak sahibi olması durumunda sahiplerden biri veya birkaçı patent/faydalı model üzerindeki haklarını üçüncü bir kişiye devretmek isteyebilir. Bu durumda diğer hak sahipleri, başvurunun/belgenin ön alım hakkını kullanmak istemediğine ilişkin beyanlarınıTürk Patent Enstitüsü’ ne göndermesi gerekmektedir.

* Devir belgesinin yurtdışında onaylama ya da düzenleme şeklinde hazırlanması durumunda, anılan sözleşmede imzası olan tüm noterler için APOSTİL onayı gerekmektedir.

Birleşme ve Ayni sermaye koyma borcu

Birleşme ve ayni sermaye koyma borcu işleminin üçüncü kişilere karşı hüküm doğurabilmesi için Sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi için aşağıdaki evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Gerekli ücretin (EK-12) ödendiğini gösteren bilgi veya belge
- Birleşmeyi veya ayni sernaye koyma borcunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge (belgenin yabancı dilde olması durumunda ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile birlikte)

- Vekaletname   (Tıklayınız)

Miras Yoluyla İntikal

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi başkasına miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yoluyla intikalin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Gerekli ücretin ödendiğini gösteren bilgi veya belge
- Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği (belgenin yabancı dilde olması durumunda ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile birlikte)

- Vekaletname (Tıklayınız)

Rehin

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi rehin edilebilmektedir. Rehin işleminin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Gerekli ücretin ödendiğini gösteren bilgi veya belge
- Rehin işlemini gösterir yetkili mercilerce onaylanmış belge veya noter tarafından onaylanmış örneği (belgenin yabancı dilde olması durumunda ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe

- Vekaletname (Tıklayınız)

Teminat

Teminat işleminin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Gerekli ücretin ödendiğini gösteren bilgi veya belge
- Teminat sözleşmesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, teminat sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

- Vekaletname  (Tıklayınız

 Fatih Patent' inde içinde olduğu marka şehir projesi yürütün diğer Patent Firmaları ve Web Tasarım firmalarınıPatent Nedir ve Türk Patent Enstitüsü' nün neler yaptığını, online marka patent tescil sayfamızı, Faydalı Model Başvurusunun nasıl yapılacağını, Patent Haklarını ve Patent Çeşitleri başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.
 

Kullanma / Kullanmama Bildirimi

Hak sahibi patent/faydalı model belgesinin verildiğine ilişkin kararın Bültende ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde buluşu kullandığını kanıtlayan evrakı Türk Patent Enstitüsü’ ne göndermek zorundadır.

Kullanımı kanıtlayan evrak, sanayi ve/veya ticaret odaları, meslek kuruluşları veya ilgili başka kurumlarca onaylanan resmi doküman olmak zorundadır. Kullanım belgesinde; patentin tarihi, numarası, buluş başlığı, kullanımın başladığı tarih, beyanda bulunanın adı, adresi, imzası ve evrak tanzim tarihinin bulunması gerekmektedir.

Gümrük tarafından onaylanmış ithalat belgesi (ithalat belgesi elektronik ortamda düzenlenmişse buna ilişkin beyanla birlikte) de kullanımı kanıtlayan evrak olarak kabul edilmektedir.

Kullanma bildiriminin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Kullanım belgesinin kayıt ücretinin ödendiğini gösteren belge
- Kullanım belgesi [Ekspertiz raporu veya ithalat belgesi (hak sahibi ile kullanıcının farklı olması gibi bazı hallerde, yetki belgesi ile birlikte)]

- Vekaletname  (Tıklayınız)

Buluşun kullanılmamasının haklı sebepleri olarak, objektif nitelik taşıyan ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyma gibi teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler gibi hak sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki durumlar kabul edilmektedir.

Hak sahibi patent/faydalı model belgesinin verildiğine ilişkin kararın Bültende ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde buluşun kullanılamamasının sebeplerine ilişkin bilgi ve belgeleri Türk Patent Enstitüsü’ ne göndermek zorundadır.

Kullanmama bildiriminin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Kullanılmama nedenini gösteren belgenin kayıt ücretinin ödendiğini gösteren belge
- Kullanmama sebebi ile ilgili evrak (Yabancı dilde olması durumunda Türkçe çevirisi ile birlikte)

- Vekaletname   (Tıklayınız)

Lisans Verme Teklifi

Buluşunu kullanamayan Patent/Faydalı Model sahibi, söz konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini Türk Patent Enstitüsü’ ne bildirebilir.

Lisans verme teklifinin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Lisans verme teklifi kayıt ücretinin ödendiğini gösteren belge

- Vekaletname   (Tıklayınız)

 

Unvan Değişikliği

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi sahibinin unvanında değişiklik söz konusu olursa bu değişikliğin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Unvan değişikliği kayıt ücretinin) ödendiğini gösteren belge
- Unvan değişikliğini gösterir belge (Yabancı dilde olması durumunda Türkçe çevirisi ile birlikte)

- Vekaletname  (Tıklayınız)

Adres Değişikliği

Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi sahibinin adresinde değişiklik söz konusu olursa bu değişikliğin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Adres değişikliği kayıt ücretinin ödendiğini gösteren belge
- Vekaletname (Tıklayınız)

Unvan ve adres değişikliği işlemlerinde Patent Sicilinde, patent başvurusu veya patent sahibi adına kayıtlı bulunan başvuru veya patentlerin numaraları belirtilerek tek bir talep yapılması ve tek bir ücretin ödenmesi üzerine ilgili işlem yapılır.

Hükümsüzlük / İflas / Haciz / İhtiyati Tedbir

Patent/Faydalı Model başvuruları/belgeleri ile ilgili açılan hükümsüzlük davaları ve verilen hükümsüzlük, iflas, haciz ve ihtiyati tedbir kararları, Sicile kaydedilmek üzere ilgili taraflarca Türk Patent Enstitüsü’ ne bildirilmektedir.

Açılan patent hükümsüzlük davaları ve kesinleşen hükümsüzlük kararları Resmi Patent Bülteninde yayımlanmaktadır.

DİĞER İŞLEMLER

Onaylı Suret Düzenlenmesi

Patent/Faydalı Model belgelerinin onaylı suretleri hak sahibi veya üçüncü kişiler tarafından talep edilebilmektedir. Bu işlem için aşağıda belirtilen evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Onaylı sureti düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belge
- Vekaletname   (Tıklayınız)

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenlenmesi

Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılan patent/faydalı model başvurusuna dayanarak (söz konusu başvurudan itibaren 12 ay içinde) Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına üye bir ülkede başvuru yapmak isteyen hak sahipleri, yabancı ülkede yapacakları başvuru esnasında Türk Patent Enstitüsü’ nden alacakları rüçhan hakkı belgesini sunmak zorundadırlar.

Bunun için aşağıda belirtilen evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belge
- Vekaletname   (Tıklayınız)

Değiştirme Talebi (Patent - Faydalı Model)

Hak sahibi, patent ya da faydalı model başvurusu için (diğer başvuru şekline) değiştirme talebinde bulunabilmektedir.

Patent başvurusu için (faydalı model başvurusuna) değiştirme talebi, araştırma raporu yayın tarihinden sonraki 6 ayın sonuna kadar yapılabilmektedir. Bu işlem için aşağıda belirtilen evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Patent-Faydalı Model değiştirme talebi ücretinin ödendiğini gösteren belge
- Değişiklik yapılmış tarifname takımı sayfaları (varsa)

Faydalı model başvurusu için (patent başvurusuna) değiştirme talebi, faydalı model belge kararı verilmeden önce yapılabilmektedir. Bu işlem için aşağıda belirtilen evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- Faydalı Model-Patent değiştirme talebi ücretinin ödendiğini gösteren belge
- Değişiklik yapılmış tarifname takımı sayfaları (varsa)
- Vekaletname  (Tıklayınız)

Değiştirme talebinin Enstitümüzce onaylanmasından sonra Bültende değiştirme ile ilgili yayın yapılmaktadır.

Dönüşüm Talebi (İncelemesizden İncelemeliye)

Hak sahibi ya da üçüncü kişiler, incelemesiz sistemi seçmiş bir patent başvurusu ya da belgesi için (incelemeli patent başvurusuna) dönüşüm talebinde bulunabilmektedir.

Söz konusu dönüşüm talebi başvuru tarihinden itibaren 7 yılın sonuna kadar yapılabilmektedir.

Bu işlem için aşağıda belirtilen evrakın Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir:

- İnceleme raporu ücretlerinin ödendiğini gösteren belgeler
- Tarifname takımı çevirisi (inceleme ofisi, araştırma ofisinden farklı bir yabancı ofis ise)
- Değişiklik yapılmış tarifname takımı sayfaları (varsa) (Türkçe)
- Değişiklik yapılmış tarifname takımı sayfaları (varsa) (Yabancı dilde) (inceleme ofisi yabancı bir ofis ise)
- Gerekçeli görüş (varsa) (Türkçe)
- Gerekçeli görüş (varsa) (Yabancı dilde) (inceleme ofisi yabancı bir ofis ise) İncelemeli sistem tercih edildikten sonra incelemesiz sisteme dönüşüm talebi yapılamaz.

İncelemeli sistem tercih etmiş olan başvurular sadece inceleme ücretlerinin ve değişen sayfaların “araştırma raporu” yayınından itibaren 6 ay içinde gönderilmemesi durumunda otomatik olarak (zorunlu incelemesiz sisteme dönüşüm) incelemesiz sisteme dönüştürülmektedir.


DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Patent Başvuru için TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından verilen destek ve teşvikleri, şart ve koşullarını Fatih Patent, Patent danışmanlarından öğrenebilirsiniz.İŞTİRAK VE MARKALARIMIZ


POPÜLER İÇERİKLER

KAMPANYALAR

STANDART BAŞVURU KAMPANYA
₺ 149+KDV  Devamı
MARKA TESCİL PLUS
₺ 299+KDV  Devamı
TEKLİ TASARIM KAMPANYA
₺ 409+KDV  Devamı
5' Lİ TASARIM KAMPANYASI
₺ 999+KDV  Devamı
Anında Online Ödeme Online Tescil